Skip to content

Partners

In de doelstellingen en de werking van Familiekunde Brussel staan overleg, ervaringsuitwisseling, ontmoeting en samenwerking centraal. Hieronder volgt een overzicht van partners waarmee Familiekunde Brussel structureel samenwerkt.

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen (voorheen het Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde – SVVF) werd in 1999 opgericht door de vzw Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en de vzw Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH). Na een reorganisatie is Familiekunde Vlaanderen ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige koepelorganisatie en een kennisknooppunt voor familiegeschiedenis.

Net als de andere afdelingen ontvangt Familiekunde Brussel voor de financiering van haar werking van Familiekunde Vlaanderen jaarlijks een toelage.

Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Met haar erfgoedbeleid wil de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het vaak verrassende cultureel erfgoed in Brussel in al zijn diversiteit op een creatieve, vernieuwende en kwaliteitsvolle manier aan een ruim publiek tonen. Tegelijkertijd vormt de openheid naar en aandacht voor het erfgoed van andere gemeenschappen de basis van een interculturele dialoog. Door het Brussels cultureel erfgoed te valoriseren en te presenteren, wil de VGC de toekomst ervan waarborgen.

Familiekunde Brussel wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest erkend, ondersteund en gesubsidieerd vanuit het erfgoedbeleid.

Gemeenschapscentrum Nekkersdal

Sinds 7 september 2005 is Familiekunde Brussel officieel erkend als lid van de Gemeenschapsraad Laken. De bestuursvergaderingen en verschillende activiteiten van Familiekunde Brussel vinden plaats in het Gemeenschapscentrum Nekkersdal.

De 22 gemeenschapscentra in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie ingericht en zijn door de Vlaamse Gemeenschap erkend als één Cultuurcentrum Brussel.

Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel werd opgericht in 1977 en verzekert als pluralistische instelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verwerving, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van archieven van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families. Het AMVB wil het verdwijnend collectief geheugen van de Brusselse Vlaming in de grootstedelijke samenleving (her-) ontdekken als onuitputtelijke bron van genoegen en educatie. Het AMVB draagt (als belangrijke actor) bij tot de ontwikkeling en verrijking van het Brussels erfgoedgebeuren.

Sinds midden 2011 werkt Familiekunde Brussel samen met het AMVB om een genealogisch documentatiecentrum en een consultplek voor genealogisch advies uit te bouwen. Regelmatig vinden activiteiten van Familiekunde Brussel in het AMVB plaats, of worden activiteiten samen georganiseerd (nieuwjaarsreceptie, Digitale Week…).

Rijksarchief in België

Het Rijksarchief in België is een Federale Wetenschappelijke Instelling, die deel uitmaakt van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en ressorteert onder de federale minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief in het hartje van Brussel en 17 Rijksarchieven in de provincies. Aan het hoofd van de centrale directie staat de algemeen rijksarchivaris, de algemeen directeur van het Rijksarchief. De ongeveer 250 statutaire en contractuele medewerkers van het Rijksarchief zijn afkomstig uit alle Belgische regio’s. De wetenschappelijke personeelsleden, de archivarissen, maken een derde uit van het totaal. Bezoekers komen het meest in contact met de meer dan 70 leeszaalmedewerkers, die de dienstverlening in de leeszalen verzorgen.

In 2007 startte het Rijksarchief te Brussel (Anderlecht) mede onder de impuls van Familiekunde Brussel met de organisatie van een jaarlijkse genealogische ontmoetingsdag. Familiekunde Brussel is als partner van het eerste uur nog altijd inhoudelijk bij de organisatie betrokken.

Archief van de Stad Brussel

Het Archief van de Stad Brussel is zowel een dienst als een gebouw dat het geheugen van de stad bewaart. Het archief verzamelt ook alle publicaties en documenten met betrekking tot Brussel met als doel de komende generaties een getrouw en volledig beeld te kunnen verschaffen van het Brusselse leven in al zijn aspecten.

De samenwerking tussen het Archief van de Stad Brussel en Familiekunde Brussel verloopt ad hoc. Het Archief van de Stad Brussel was met een stand aanwezig op een aantal studiedagen die Familiekunde Brussel organiseerde en in de periode 2008-2011 werkten 8 vrijwilligers onder het toezicht van Familiekunde Brussel aan de bewerking en ontsluiting van de Volkstelling 1795.