Skip to content

Hoe beginnen?

Tussen 2001 en 2003 werd in Vlaamse Stam een reeks artikelen gepubliceerd onder de titel “Onze rubriek voor beginners”. Vlaamse Stam is het wetenschappelijke tijdschrift van Familiekunde Vlaanderen (toen Vlaamse Vereniging voor Familiekunde).

Met de toestemming van de hoofdredacteur van Vlaamse Stam stellen we u de reeks hier ter beschikking in PDF-formaat. De reeks geeft u als beginnend genealoog een overzicht van hoe u tewerk kunt gaan. En natuurlijk hopen we ook dat deze reeks voor u een aanzet kan zijn om het maandblad Vlaamse Stam te gaan lezen en lid te worden van Familiekunde Vlaanderen en haar verschillende afdelingen.

 • De start thuis en bij de familie / Wilfried Devoldere.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 37 nr. 2 (februari 2001), p. 92-93. [ 56,1 kB ] “Vooraleer we op stap gaan naar gemeentehuizen, archieven of documentatiecentra van de VVF is het nodig dat we eerst controleren wat er thuis of bij onze familie allemaal te vinden is. Hierbij zal de éne al wat meer geluk hebben dan de andere…”

 • Mondelinge overlevering (waarheid of verzinsel?) / Wilfried Devoldere.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 37 nr. 6 (juni 2001), p. 247-249. [ 17,6 kB ] “In vorige bijdragen voor deze rubriek werd reeds gewezen op het belang van mondelinge overleveringen. Uiteraard moeten deze getuigenissen met de nodige voorzichtigheid worden genoteerd…”

 • De akten van de burgerlijke stand / Johan Roelstraete.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 37 nr. 7-8 (juli-augustus 2001), p. 345-348. [ 85 kB ] “In de voorgaande rubrieken werd vooral aandacht besteed aan enerzijds de mondelinge overlevering, anderzijds de documenten uit het eigen huisarchief. Maar op een bepaald ogenblik moeten we dan toch starten met de speurtocht naar de officiële documenten…”

 • Opzoekingen in de registers van de burgerlijke stand / Johan Roelstraete.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 37 nr. 9 (september 2001), p. 437-440. [ 18,5 kB ] “In de voorgaande rubriek toonden we uitgaande van enkele concrete voorbeelden hoe we opzoekingen in de Burgerlijke Stand aanvatten. We gaan nu wat dieper in op die voor het genealogisch onderzoek zo’n belangrijke bron…”

 • Burgerlijke stand : de overlijdensakte / Johan Roelstraete.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 38 nr. 1 (januari 2002), p. 26-28. [ 313 kB ] “Naast de geboorte is het overlijden voor ieder mens een vast gegeven. In een genealogie is het opzoeken van het overlijden van een voorouder of familielid dan ook essentieel. Voor het modern regiem ligt het gegeven van het overlijden vast in de overlijdensakte van de burgerlijke stand…”

 • De burgerlijke stand in de Franse tijd / Johan Roelstraete.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 38 nr. 2 (februari 2002), p. 90-97. [ 210 kB ] “In de periode van het Verenigd Koninkrijk hebben Nederland en België dezelfde administratie. In Nederland werd de Burgerlijke Stand pas in 1811 ingevoerd. Onder Nederlandse genealogen is dit dan ook een veel besproken datum. Dit is natuurlijk een gevolg van de veel latere inlijving van Nederland bij Frankrijk…”

 • Een goede raad / René Maurice Jammart.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 38 nr. 3 (maart 2002), p. 174. [ 28,7 kB ] “De meer ervaren genealoog weet dat men de tafels van de parochieregisters en registers van de burgerlijke stand niet voor 100 procent mag betrouwen. We geven in dit korte artikel hiervan een voorbeeld…”

 • De parochieregisters : een verkenning / Johan Roelstraete.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 38 nr. 6 (juni 2002), p. 352-356. [ 54,2 kB ] “In de eerste bijdrage over onze parochieregisters willen we het houden bij een praktische verkenningsronde. Je hebt als genealoog een tijdlang geworsteld met alle mogelijke akten uit de moderne Burgerlijke Stand. Sommige akten verwezen reeds naar data van voor de invoering van de BS…”

 • De parochieregisters : onmisbare bron voor iedere genealogie / Johan Roelstraete.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 38 nr. 9 (september 2002), p. 479-483. [ 40,1 kB ] “In een vorig nummer maakten we aan de hand van enkele voorbeelden een eerste verkenning naar die voor de genealogen meest geraadpleegde en vooralsnog onmisbare bron. Na de registers van de Burgerlijke Stand blijven de zogenaamde parochieregisters voor de genealogen zeker de meeste geraadpleegde bron. Helaas, misschien wel te veel en te uitsluitend geraadpleegd…”

 • Klappers op de parochieregisters : het onderste uit de kan / Pieter Donche.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 38 nr. 12 (december 2002), p. 604-614. [ 96 kB ] “De meest gebruikte genealogische bron voor het Ancien Régime (de periode vóór de Franse revolutie) zijn de doop-, huwelijks- en begraafregisters aangelegd door de pastoors van de parochies. Gezamenlijk worden zij de ‘parochieregisters’ genoemd. De Franse revolutie verving de woongemeenschappen tot dan toe gebaseerd op parochies door gemeenten…”

 • Van steekkaart tot familiegeschiedenis / Johan Roelstraete.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 39 nr. 4 (juni 2003), p. 322-327. [ 77,4 kB ] “Eén van de belangrijkste regels bij genealogisch onderzoek is orde houden in de opzoekingen. De tijd van vlugge notities op de achterkant van een rouwbrief is hopelijk voor goed voorbij. De moderne genealoog werkt met steekkaarten, die hij eventueel verwerkt in een genealogisch computerprogramma en kiest dan voor een bepaalde vorm van genealogische gegevensverwerking…”

 • Hoe ver kunnen we opklimmen met onze stamboom? / Johan Roelstraete.
  In: Vlaamse Stam, jrg. 39 nr. 9 (december 2003), p. 654-659. [ 58,1 kB ] “Hoe ver kan ik terug? Een pasklaar antwoord dat voor iedereen zou geldig zijn, is er zeker niet. Wellicht had je dit ook niet verwacht! Het antwoord hangt van nogal verschillende factoren af…”