Skip to content

Wetgeving

Nieuwe wetgeving Burgerlijk Wetboek (BW) sinds 1 april 2019

Openbaarheid akten van de Burgerlijke Stand (art. 29 BW)

Artikel 29, § 1 BW herneemt en past het oude artikel 45 BW aan. Het bepaalt wanneer akten openbaar zijn en ook aan wie er afschriften of uittreksels kunnen worden afgeleverd.

Openbaar betekent dat iedereen recht heeft op een afschrift of uittreksel.

De termijnen voor de openbaarheid van de akten van de Burgerlijke Stand zijn aangepast. De termijn van 100 jaar, die voor alle akten gold, werd als te lang beschouwd voor sommige akten en maakte genealogisch onderzoek moeilijker.

Daarom werd voorzien in gedifferentieerde openbaarheidstermijnen.

Volgende akten zijn openbaar:

 • akten van overlijden: meer dan vijftig jaar oud;
 • akten van huwelijk: meer dan vijfenzeventig jaar oud;
 • anderen akten: meer dan honderd jaar oud.

Niet-openbare akten

Het verstrekken van afschriften en uittreksels van niet-openbare akten is sterk beperkt om persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer te beschermen.

De personen die recht hebben op afschriften van of uittreksels uit niet-openbare akten zijn beperkt tot een kleine kring rond de betrokkene. Het gaat om:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft;
 • zijn echtgenoot of echtgenote;
 • zijn wettelijk samenwonende;
 • zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn;
 • zijn erfgenamen;
 • hun notaris;
 • hun advocaat.

De wettelijke vertegenwoordiger kan hierbij ruim worden geïnterpreteerd. Het gaat bv. ook om de bewindvoerder over een persoon.

Afleveren afschriften of uittreksels

Het verstrekken van afschriften en uittreksels gebeurt altijd via het Digitaal Archief Burgerlijke Stand (DABS). Dit betekent dat de echtheid altijd wordt bevestigd door het DABS met een elektronisch zegel.

Het verstrekken van een afschrift als kopie uit de papieren registers van de Burgerlijke Stand is niet meer toegestaan. Van de oude papieren akten die in het DABS zijn opgenomen, kunnen nu alleen nog afschriften en uittreksels via het DABS worden verstrekt. De papieren registers worden niet meer bijgewerkt na 31 maart 2019.

 

Achtergrondinformatie:

Nieuwe termijnen openbaarheid akten Burgerlijke Stand vergemakkelijken genealogisch onderzoek

Overgangsregeling aflevering uittreksels akten burgerlijke stand