Skip to content

Wetgeving

Nieuwe wetgeving Burgerlijk Wetboek (BW) sinds 1 april 2019

Openbaarheid akten van de Burgerlijke Stand (art. 29 BW)

Artikel 29, § 1 BW herneemt en past het oude artikel 45 BW aan. Het bepaalt wanneer akten openbaar zijn en ook aan wie er afschriften of uittreksels kunnen worden afgeleverd.

Openbaar betekent dat iedereen recht heeft op een afschrift of uittreksel.

De termijnen voor de openbaarheid van de akten van de Burgerlijke Stand werden aangepast. De termijn van 100 jaar, die van toepassing was op alle akten van de Burgerlijke Stand, werd als te ruim beschouwd voor bepaalde akten en bemoeilijkte het genealogische onderzoek.

Daarom werd voorzien in gedifferentieerde openbaarheidstermijnen.

Volgende akten zijn openbaar:

 • akten van overlijden: meer dan vijftig jaar oud;
 • akten van huwelijk: meer dan vijfenzeventig jaar oud;
 • anderen akten: meer dan honderd jaar oud.

Niet-openbare akten

De aflevering van afschriften en uittreksels van niet-openbare akten wordt sterk beperkt ter bescherming van persoonsgegevens en de persoonlijke levenssfeer.

De personen die recht hebben op afschriften of uittreksels worden beperkt tot een kleine kring van personen rond de betrokkene. Het gaat met name om:

 • de persoon op wie de akte betrekking heeft;
 • zijn echtgenoot of echtgenote;
 • zijn wettelijk samenwonende;
 • zijn wettelijke vertegenwoordiger;
 • zijn bloedverwanten in de opgaande of nederdalende lijn;
 • zijn erfgenamen;
 • hun notaris;
 • hun advocaat.

De wettelijke vertegenwoordiger kan hierbij ruim worden geïnterpreteerd. Het gaat bv. ook om de bewindvoerder over een persoon.

Afleveren afschriften of uittreksels

De aflevering van afschriften en uittreksels gebeurt steeds via het Digitaal Archief Burgerlijke Stand (DABS), in die zin dat de authentificatie bij de aflevering steeds gebeurt door het DABS in de vorm van een elektronisch zegel.

Het afleveren van een afschrift in de vorm van een kopie uit de papieren registers van de Burgerlijke Stand is niet meer toegestaan. Van de oude papieren akten van de Burgerlijke Stand, die in het DABS werden opgenomen, kunnen dus enkel nog afschriften en uittreksels worden afgeleverd via het DABS. De papieren registers worden niet meer bijgewerkt na 31 maart 2019.

 

Achtergrondinformatie:

Nieuwe termijnen openbaarheid akten Burgerlijke Stand vergemakkelijken genealogisch onderzoek

Overgangsregeling aflevering uittreksels akten burgerlijke stand