Skip to content

Partners

In de doelstellingen en de werking van Familiekunde Brussel staan overleg, ervaringsuitwisseling, ontmoeting en samenwerking centraal. Hieronder volgt een overzicht van partners waarmee Familiekunde Brussel structureel samenwerkt.

Familiekunde Vlaanderen

Familiekunde Vlaanderen (voorheen het Samenwerkingsverband Vlaamse Verenigingen voor Familiekunde – SVVF) werd in 1999 opgericht door de vzw Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en de vzw Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek (VCGH). Na een reorganisatie is Familiekunde Vlaanderen ondertussen uitgegroeid tot een volwaardige koepelorganisatie en een kennisknooppunt voor familiegeschiedenis.

Net als de andere afdelingen ontvangt Familiekunde Brussel voor de financiering van haar werking van Familiekunde Vlaanderen jaarlijks een toelage.

Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Met haar erfgoedbeleid wil de Erfgoedcel Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) het vaak verrassende cultureel erfgoed in Brussel in al zijn diversiteit op een creatieve, vernieuwende en kwaliteitsvolle manier aan een ruim publiek tonen. De erfgoedcel is een aanspreekpunt voor wie aan de slag wil met het veelzijdige Brusselse roerend en immaterieel erfgoed. Informeren, kennis uitwisselen en samenwerken rond het cultureel erfgoed lopen als rode draden door de werking.

Familiekunde Brussel wordt door de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest erkend, ondersteund en gesubsidieerd.

Gemeenschapscentrum Nekkersdal

Sinds 7 september 2005 is Familiekunde Brussel officieel erkend als lid van de Gemeenschapsraad Laken van het Gemeenschapscentrum Nekkersdal.

De 22 gemeenschapscentra in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest worden door de Vlaamse Gemeenschapscommissie ingericht en zijn door de Vlaamse Gemeenschap erkend als één Cultuurcentrum Brussel.

Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel

Het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel werd opgericht in 1977 en verzekert als pluralistische instelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de verwerving, het beheer, het onderzoek en de ontsluiting van archieven van Nederlandstalige Brusselse organisaties, personen en families. Het AMVB wil het verdwijnend collectief geheugen van de Brusselse Vlaming in de grootstedelijke samenleving (her-) ontdekken als onuitputtelijke bron van genoegen en educatie. Het AMVB draagt (als belangrijke actor) bij tot de ontwikkeling en verrijking van het Brussels erfgoedgebeuren.

Sinds midden 2011 werkt Familiekunde Brussel samen met het AMVB. Het merendeel van de activiteiten van Familiekunde Brussel, alsook de bestuursvergaderingen en algemene vergaderingen vinden in het AMVB plaats.

Rijksarchief in België

Het Rijksarchief in België is een Federale Wetenschappelijke Instelling, die deel uitmaakt van de Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid en ressorteert onder de federale minister bevoegd voor Wetenschapsbeleid. De instelling bestaat uit het Algemeen Rijksarchief in het hartje van Brussel en 17 Rijksarchieven in de provincies. Aan het hoofd van de centrale directie staat de algemeen rijksarchivaris, de algemeen directeur van het Rijksarchief. De ongeveer 250 statutaire en contractuele medewerkers van het Rijksarchief zijn afkomstig uit alle Belgische regio’s. De wetenschappelijke personeelsleden, de archivarissen, maken een derde uit van het totaal. Bezoekers komen het meest in contact met de meer dan 70 leeszaalmedewerkers, die de dienstverlening in de leeszalen verzorgen.

De samenwerking tussen het Rijksarchief en Familiekunde Brussel verloopt ad hoc.

Archief van de Stad Brussel

Het Archief van de Stad Brussel is zowel een dienst als een gebouw dat het geheugen van de stad bewaart. Het archief verzamelt ook alle publicaties en documenten met betrekking tot Brussel met als doel de komende generaties een getrouw en volledig beeld te kunnen verschaffen van het Brusselse leven in al zijn aspecten.

De samenwerking tussen het Archief van de Stad Brussel en Familiekunde Brussel verloopt ad hoc.