Skip to content

Gebruiksvoorwaarden

Het gebruik van de website van Familiekunde Brussel is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. U wordt geacht van deze algemene voorwaarden kennis te nemen en ze zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Familiekunde Brussel kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Doel van de website

De website www.familiekunde-brussel.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en de werking van Familiekunde Brussel vzw.

Alle informatie op de website is van algemene aard. Ze mag niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan.

De via de website ter beschikking gestelde informatie en documenten kunnen niet als authentieke overname van de officiële teksten worden beschouwd. Uitsluitend de officiële teksten, zoals bijvoorbeeld gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, gelden als authentiek. Bij verschillen tussen de elektronische versie en de officiële tekst op papier, heeft de papieren versie steeds voorrang.

De inhoud van de website (met inbegrip van de hyperlinks) kan steeds zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd.

top

Gebruik van de website

Familiekunde Brussel besteedt veel zorg aan de inhoud, de vormgeving en het onderhoud van deze website, maar garandeert niet de correctheid van de aangeboden informatie. Daarom kan Familiekunde Brussel niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de website of voor het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Aan de gegevens op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wanneer Familiekunde Brussel op de hoogte wordt gebracht van fouten of onvolledige informatie, dan zal Familiekunde Brussel zo snel mogelijk overgaan tot verbetering of aanvulling. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik hiervoor op Contact in de navigatiebalk bovenaan.

Familiekunde Brussel spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen, maar kan echter niet garanderen dat de website www.familiekunde-brussel.be volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Familiekunde Brussel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop aangeboden informatie, met inbegrip (en zonder enige beperking) van beschadiging van uw gegevens, uw apparatuur of programma’s.

top

Hyperlinks en externe websites

Via de website verwijst Familiekunde Brussel u met (hyper)links door naar andere websites en informatiebronnen die door derden worden beheerd. Familiekunde Brussel beschikt dienaangaande over geen enkele controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen garantie bieden met betrekking tot de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze externe websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere websites houden geen enkele bekrachtiging van de externe site of van de inhoud ervan in. De links worden u louter ter informatie en voor uw gebruiksgemak aangeboden. Familiekunde Brussel aanvaardt daarom geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van deze externe websites en hun inhoud.

Indien informatie op een externe website niet betrouwbaar, recent of correct is, of in strijd met de wetgeving, behoudt Familiekunde Brussel zich het recht voor de link naar deze website zonder voorafgaandelijke aankondiging of kennisgeving te verwijderen. Problemen met links mag u altijd melden. Klik hiervoor op Contact in de navigatiebalk bovenaan.

top

Persoonsgegevens en privacy

Alhoewel de meeste informatie via de website beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat u in sommige gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd. Dit geldt met name voor het gebruik van het contactformulier. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt om de door u gevraagde informatie of dienstverlening te verstrekken. De verwerking en het gebruik van uw persoonlijke gegevens blijft beperkt tot de doelstellingen van Familiekunde Brussel. Uw persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden of voor externe marketingdoeleinden aangewend. U heeft steeds toegang tot uw persoonlijke gegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. Tevens heeft u de mogelijkheid om onjuistheden te laten verbeteren. Hiertoe kan u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik hiervoor op Contact in de navigatiebalk bovenaan.

De website kan gebruik maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer. De in deze bestandjes opgeslagen informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Dit biedt de mogelijkheid om de toegang tot de website te vergemakkelijken. U kunt uw browser zodanig instellen dat u wordt gewaarschuwd telkens als cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan wordt verhinderd.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

top

Auteursrecht en eigendomsrechten

U heeft het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Op deze website geldt een licentie Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 2.0 België. Dit betekent dat u het werk mag kopiëren, verspreiden, doorgeven en er afgeleide werken van mag maken op voorwaarde dat u de naam van Familiekunde Brussel vzw als licentiegever vermeldt; dat u het werk niet voor commerciële doeleinden gebruikt; en dat u het nieuw ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie verspreidt.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar een pagina van de website van Familiekunde Brussel. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen of de webpagina van Familiekunde Brussel moet in een nieuw venster openen. Het URL-adres van de webpagina van Familiekunde Brussel moet duidelijk zichtbaar zijn.

Over de reproductie van de informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Klik hiervoor op Contact in de navigatiebalk bovenaan.

Familiekunde Brussel behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

top

Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan Familiekunde Brussel overmaakt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Familiekunde Brussel wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven. Familiekunde Brussel mag deze reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die zijn bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U stemt ermee in dat Familiekunde Brussel de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor eender welk doel.

top

Geschillen

Deze gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd.

top