Skip to content

Reglement rijksarchief: reactie VVF

by Patrick Vanhoucke on mei 10th, 2006

Bij monde van haar algemeen voorzitter Edgard Seynaeve reageert de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF vzw) op de brief van algemeen rijksarchivaris Karel Velle over het nieuwe bezoekersreglement dat medio juni in de rijksarchieven van kracht zal zijn. Dat nieuwe bezoekersreglement verbiedt onder andere het maken van opnamen met een persoonlijk digitaal fototoestel.

Wij stellen de volledige tekst van de reactie van VVF vzw hieronder ter beschikking.

Beste VVF-leden,

Het Dagelijks Bestuur van 6 mei 2006 heeft gedebatteerd over de intentie van de Algemeen Rijksarchivaris om in juni 2006 een nieuw reglement te doen toepassen waarbij het aan de zoekers verboden wordt om in elk Rijksarchief nog digitale foto’s te nemen. Het daartegenover geplaatste alternatief is eerder dwingend, beperkend en voor velen te duur.

Wij stellen dus vast dat de vorige vergaderingen met de Algemeen Rijksarchivaris, geen voor ons verbeterend effect hebben gehad. Wij betreuren dit in hoge mate en ervaren de nieuwe maatregel als een grote stap terug naar archaïsche tijden. Wij begrijpen goed dat misbruiken moeten worden beteugeld en dat het rijksarchief over de nodige middelen moet kunnen beschikken, maar de vraag is of men daarom alles voor iedereen moet gaan verbieden?

Met enkele medewerkers zal de Algemeen Voorzitter van de VVF nog een poging ondernemen om via tegenvoorstellen de genomen regelgeving enigszins bij te sturen. Zoals u zult begrijpen dienen wij bij ons handelen zeker rekening te houden met de goede overeenkomsten die wij in het verleden met het Rijksarchief hebben bedongen, zoals het openhouden van de Rijksarchieven op zaterdag. Daarom is het aangewezen dat wij hier tact en overredingskracht als de meest geschikte wapens hanteren. Trouwens, grove en ondoordachte huzarenmanieren zijn niet onze stijl.

Langs deze weg dank ik de wakkere leden die ons met kennis van zaken en op een rustige manier hebben ingelicht en die bovendien opbouwende alternatieven hebben aangereikt. Zodra het onderhoud met de Algemeen Rijksarchivaris achter de rug is, zullen wij onze leden op de hoogte brengen van de bereikte resultaten.

Laat het ondertussen duidelijk zijn dat wij blijven ageren om de belangen van de leden van de VVF zo goed als mogelijk te verdedigen en dat wij het opstellen van een familiegeschiedenis binnen eenieders bereik willen houden, aldus niet alleen voor wie over een zee van tijd beschikt en veel geld heeft.

In fine zullen wij steeds aandringen om efficiënt te kunnen werken, met alle moderne middelen en tegen een voor iedereen haalbare kostprijs.

Met vriendelijke groet,

Edgard Seynaeve
Algemeen voorzitter van de VVF

From → nieuws

Comments are closed.