Skip to content

Nieuws uit het Algemeen Rijksarchief

by Patrick Vanhoucke on oktober 29th, 2006

Mevrouw Rolande Depoortere, tot voor kort diensthoofd van het Rijksarchief te Anderlecht, is in het Algemeen Rijksarchief afdelingshoofd geworden van de afdeling “Toezicht, advisering en coördinatie van verwerving en selectie”. Deze afdeling is één van de drie nieuwe afdelingen (“nationale coördinatiediensten”) in het Algemeen Rijksarchief sinds de hertekening van het organogram eind 2005 (Belgisch Staatsblad van 4 november 2005).

De Archiefwet van 24 juni 1955 en het Koninklijk Besluit van 12 december 1957 bepalen dat de Algemeen rijksarchivaris (via zijn gemachtigden) toezicht uitoefent op de bewaring van de archieven van alle hoven en rechtbanken en van alle openbare besturen en instellingen. Hiermee wordt belet dat archiefbescheiden zonder uitdrukkelijke toelating zouden worden vernietigd. Om de overheidsbesturen bij te staan stelt het Rijksarchief richtlijnen en aanbevelingen op voor de bewaring, de selectie en de overdracht van overheidsarchieven. Het Rijksarchief geeft ook advies bij de bouw en de inrichting van archiefbewaarplaatsen.

Het bestuur van VVF-Brussel feliciteert mevrouw Depoortere met haar promotie en hoopt ook in de toekomst met haar op een constructieve manier te kunnen samenwerken bij de organisatie van activiteiten. Mevrouw Depoortere gaf onlangs nog een interessante uiteenzetting op onze themanamiddag “Migratie”.

In het Rijksarchief te Anderlecht neemt voorlopig de heer Marc Libert de functie van diensthoofd waar.

Bron: e-mail Kathleen Devolder, Algemeen Rijksarchief, oktober 2006.

From → nieuws

Comments are closed.