Skip to content

Overgangsregeling aflevering uittreksels akten burgerlijke stand

by Patrick Vanhoucke on augustus 7th, 2020

Begin vorig jaar meldden we een wijziging van de termijnen waarna akten van de burgerlijke stand openbaar worden.

Voorheen waren in België de akten van de burgerlijke stand pas openbaar na 100 jaar. Om akten van minder dan 100 jaar oud in te zien was de toelating nodig van de Familierechtbank van de Rechtbank van Eerste Aanleg. Met de nieuwe wet kwam daar verandering in: overlijdensakten werden na 50 jaar openbaar, huwelijksakten na 75 jaar. Voor geboorteakten bleef de termijn 100 jaar.

De nieuwe wet trad officieel in werking op 31 maart 2019. Maar omdat er nog geen koninklijk besluit was dat de uitvoering van de wet regelt, waren heel wat instanties (met name gemeentebesturen) niet geneigd de wet al toe te passen omdat de precieze instructies daarvoor dus ontbraken.

Toen kwamen er verkiezingen en ondertussen zit ons land al een jaar en twee maanden zonder een echt volwaardige federale meerderheidsregering. Het koninklijk besluit was geen prioriteit en bleef op zich wachten. Tot ergernis van de vele genealogen die bij de gemeenten uittreksels van akten van de burgerlijke stand wilden opvragen. Zij kregen vaak nul op het rekest.

Vandaag is er een klein lichtpuntje.

In het Belgisch Staatstblad van 7 augustus 2020 (eerste editie) verscheen de Wet van 31 juli 2020 houdende diverse dringende bepalingen inzake justitie. Artikel 29 (op pagina 58052) van die wet stelt dat:

“In afdeling 6 van de wet van 18 juni 2018 houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing, ingevoegd bij artikel 28, wordt een artikel 116/2 ingevoegd, luidende:”

“Art. 116/2. Tot op de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit voorzien in artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek kan de ambtenaar van de burgerlijke stand afschriften van akten van de burgerlijke stand afleveren voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden, op voorwaarde dat de verzoeker beschikt over de schriftelijke toestemming van alle personen waarop de akte betrekking heeft, voor zover deze nog in leven zijn. In geval deze personen overleden zijn, volstaat de toestemming van één van de nabestaanden. De ambtenaar van de burgerlijke stand levert de afschriften af door middel van een kopie uit de papieren registers van de burgerlijke stand, en vermeldt hierop: “afgeleverd voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.”

Deze regeling treedt in werking op 1 september 2020.

Wie de Wet van 31 juli 2020 er wil op nalezen, kan terecht in het Belgisch Staatsblad.

From → nieuws

Comments are closed.